Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser för
Köpings Golfklub

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken av 2019 års upplagor och Decisions on the Rules of Golf. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat beslutas för den enskilda tävlingen.

Vid klubbens tävlingar gäller att startfältet delas in i tre lika stora handicapklasser (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP 54) om inte annat sägs i tävlingsvillkoren för tävlingen.Vid färre än 30 anmälda deltagare delas startfältet in i två lika stora handicapjlasser.

För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. . Spelare som inte är medlemmar i Köpings GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee på 300 kr. Startavgiften är 150 kronor per person och tävling

Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång är klockan 18.00 tre dagar före första tävlingsdag. Startlista presenteras senast klockan 18.00 dagen efter anmälningstidens utgång. Vid återbud efter anmälningstidens utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift.

Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

Spelare måste spela utan otillbörligt dröjsmål enligt regel 6-7. En kortare paus på högst 5 minuter efter 9 hål är tillåtet.

Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtats av spelaren eller ombud för spelaren tillfaller nästa pristagare. För att få ta emot pris krävs att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap. Gäller ej nybörjar tävlingar.

Spelare som ger uppdrag åt ombud att ta emot pris ska senast före sin start meddela namn på ombudet till tävlingsledningen.

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scorekortet till tävlingsledningen och har lämnat platsen (scoring area) för inlämning.

Spelare som ger uppdrag åt ombud att ta emot pris ska senast före sin start meddela namn på ombudet till tävlingsledningen.

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.

Spelare bör vara på plats och betala sin startavgift senast 30 minuter före sin starttid. Spelaren ska anmäla sig till tävlingsledningen senast 10 min före sin starttid.

Det är tillåtet att använda i princip alla avståndsmätare som finns på marknaden. Även de avståndsmätare som tidigare var förbjudna då de hade inbyggda förbjudna funktoner är tillåtna, men det är inte tillåtet att använda annan funktion än den som mäter avstånd.