Lokala regler

Lokala regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR SAMT ORDNINGSFÖRESKRIFTER 2024 FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB. Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor: LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan (www.kopingsgk.nu). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (OM INGET ANNAT SÄGS I DEN LOKALA REGELN): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

1. Droppzon på hål 1 och 2.

1. Om en boll är i det röda pliktområdet framme/bakom green på hål 1, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

 • Ta lättnad enligt regel 17.1 eller
 • som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen belägen vid tee 45 på hål 2. Det gäller även om det är närmare hålet. Droppzonen definieras av en vit platta med texten DZ. Droppzonens storlek är en klubblängds cirkel runt om DZ-plattan. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3 innebärande att bollen måste droppas i och stanna i lättnadsområdet.

2. De röda pliktområdet på vänster sida om hål 14, 17 och hål 18 samt höger sida om hål 9 som bara är definierat på en sida är oändligt. 

a) Mark under arbete

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 6. Dräneringar fyllda med sand/grus.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet..
 2. Avståndsvippor på fairway som markerar avstånd till greenens framkant.
 3. Elstängsel.

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

 1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
  En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
  Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
  Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

 1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Då ska du markera bollen dess läge och bege dig raka vägen in till klubbhuset. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
  Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
 2. Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 rätt att avbryta spelet enligt Regel 5.7 och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävlig

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18.00 tre dagar före tävlingen. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken sid 80. Regel 8,3,5 återbud. Introduktionskort gäller ej vid tävlingar

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Vid klubbens tävlingar gäller att startfältet delas in i tre lika stora handicapklasser (beräknat på exakt handicap från plushandicap till 54 ) om inte annat sägs i tävlingsvillkoren för tävlingen.Vid färre än 30 anmälda deltagare delas startfältet in i två lika stora handicapklasser.

Anges i tävlingsbestämmelserna för respektive tävling. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 10 och därefter hål 17 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet med båda fötterna.

Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad. 

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

 1. Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonal innan slaget slås.
 2. Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.
 3. Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.
 4. Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).
 5. Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID och/eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.
 6. Spelare som inte löst gällande greenfee kan avvisas från banan och får betala avgift motsvarande den dubbla gällande greenfeen.
 7. Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på banan.
 8. Golfvagnar bör inte dras över tee eller mellan green och bunker.
 9. Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern.
 10.  Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.

Hål 5: Blint utslag och blint inspel. Markera närvaro i kurvan och kontrollera att greenen är tom.
Hål 6: Ring i klockan om ingen spelare syns på hål 5.
Hål 7: Blint utslag kräver minst två minuter väntan före eget utslag. Någon står kvar på kullen.
Hål 14: Långtslående spelare bör före utslaget kontrollera att greenen är tom.

Markeringar: Blå pinnar: Definerar gränsen för onormala banförhållande.

Blå pinnar med grön topp: Definerar gränsen för spelförbudszon. Lättnad måste tas som för onormala banförhållande.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Köpings Golfklubb 2024