Verksamhetsberättelse 2019 till höstårsmötet 2020

Verksamhetsberättelse för Köpings Golfklubb år 2019

Styrelsen för Köpings Golfklubb får härmed avge årsredovisning för klubbens verksamhet 2019.
Under året har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsesammanträden.
Vårårsmötet den 6 mars 2019 på Volvogården, med Kurt Öhman som ordförande samlade 74 röstberättigade medlemmar.
Höstårsmötet den 16 november 2019 på Volvogården, med Kurt Öhman som ordförande samlade 37 röstberättigade medlemmar.
Golfklubbens styrelse under 2019 har bestått av följande:
Ordinarie ledamöter:

Ordförande/firmatecknare Stefan Persson
Vice ordförande Johan Björkdahl
Kassör/firmatecknare Karin Lidgren
Sekreterare Berit Ryding
Ledamot Anna Eckervald Nilsson
Ledamot Britt Eriksson

Suppleanter: Stefan Karlsson
Peter Gustafsson (fram till höstårsmöte)
Anders Lövblad (efter höstårsmöte)


Adjungerande till styrelsen:
Banchef Magnus Rahm
Klubbchef Emil Madsen
Restaurangchef Kristine Langkeit

Revisorer: Jörgen Sivertsson, auktoriserad revisor
Bo Lindgren, medlemsrevisor

Revisorssuppleanter: Per-Gunnar Markström
Åke Johansson

Valberedning: Marianne Bolinder
Anders Norén
Johan Björkdahl , styrelsens representant


Köpings Golfklubb AB
Driften av anläggningen sker sedan 2014 i Köpings Golfklubb AB, ett av Köpings Golfklubb helägt bolag. Banpersonal och receptionspersonal är anställda i bolaget. Driftbolaget har egen styrelse och bolagsstämma.

Restaurang Korslöt AB
Under våren 2019 startades ett av Köpings Golfklubb helägt bolag upp för att bedriva restaurangverksamheten. En restaurangchef anställdes samt även serveringspersonal. Restaurangen serverar luncher och middagar. Alkoholtillstånd erhölls i slutet av juni.

Ramquist Golfakademi
Ramquist Golfakademi har under 2019 drivit shop och ansvarat för utbildningsverksamhet för nybörjare och medlemmar. Samarbetet avslutades under hösten 2019.

Medlemsutveckling
Antalet aktiva medlemmar uppgick 2019-10-31 till 833st, en minskning med 10st från föregående år.
Utställda spelrättsbevis: 918st

Gästspelare
Antal gästspelare uppgick till 4054st, en minskning med 342st. Däremot ökade greenfee intäkterna något till 896 tkr.Personal
Som ny klubbchef anställdes Emil Madsen. Emil började sin tjänst 29 april 2019. Emil har tillsammans med Madelene Eklund på ett förtjänstfullt sätt skött klubbens verksamhet tillsammans med säsongspersonal.
Den 18 mars 2019 anställdes Christine Langkeit som Kökschef för att driva vår nystartade restaurang.

Ekonomi
Klubben har haft ett tufft år ekonomiskt. Verksamheten omfattar klubbens ekonomiska förvaltning.

Utfallet visar ett negativt resultat på -1.013 tkr efter avskrivningar och finansiella kostnader, jämfört med föregående år 0 tkr. Uppstart av restaurangverksamhet i egen regi samt ökade kostnader i kombination med minskade intäkter är orsaken till det negativa resultatet.
De totala intäkterna uppgick till 2.409 tkr, vilket är en minskning mot föregående år med 321 tkr. Bortser man från en jämförelsestörande intäkt från Restaurang Korslöt AB för hyra av personal är minskningen 471 tkr.

Stor del av minskningen beror på mindre bidrag till ungdomsverksamhet (-205 tkr) samt lägre hyresintäkter från Köping GK AB med 140 tkr. Även medlemsavgifterna och tävlingsavgifter var lägre.
Kostnader exkl. avskrivningar och finansiella kostnader uppgick till 2.316 tkr, 338 tkr högre än föregående år.
Framförallt är det personalkostnaderna som ökat, från 779 tkr 2018 till 1.148 tkr 2019 (en ökning på 370 tkr). Den stora orsaken är kökschefen som varit anställd i klubben under året och som inte fanns föregående år. På grund av restaurangverksamhetens underskott har endast 150 tkr av kostnaden på ca 400 tkr debiterats bolaget.
De finansiella kostnaderna har ökat med 350 tkr och beror på ett kapitaltillskott till Restaurang Korslöt AB på 345 tkr.
Under året har investeringar skett i restaurangdelen av byggnaden, 107 tkr, samt div elförbättringar 26 tkr. Inga andra investeringar har skett.
De finansiella skulderna till bank har under året minskat med 412 tkr.
Kortfristiga skulder till bank uppgår till 1.000 tkr, 500 tkr mer än vid årsskiftet 2018/2019.
Eget kapital uppgår till 1.072 tkr inkl. fonder.
Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning.
Fördjupad information framgår av bilagt reviderat årsbokslut för klubben.

Köpings Golfklubb AB
Resultatet uppgick till -4 tkr, mot +2 tkr för 2019. Eget kapital uppgår till 55 tkr.

Restaurang Korslöt AB
Resultatet uppgick till -352 tkr, detta trots att inte hela lönekostnaden för kökschef belastat bolaget under året. Eget kapital uppgår till 43 tkr.

Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning.
Fördjupad information framgår av bilagda och reviderade årsbokslut för klubben.

Tack
Styrelsen vill framföra ett stort tack till personal, volontärer, medlemmar, samarbetspartners, sponsorer samt kommunens företrädare för ett gott samarbete under året.

 


Köping den 31 mars 2020


Stefan Persson Johan Björkdahl Karin Lidgren


Berit Ryding Anna Eckervald Nilsson Britt Eriksson


Vår revisionsberättelse har avgivits den

 

Jörgen Sivertsson Bo Lindgren
Auktoriserad revisor


© 2022 Köpings Golfklubb - Korslöt 1 - 731 94 Köping - E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tel: 0221-810 90 - Tryckval: 1. Reception, bokningar mm - 2. Kansli, ekonomi och medlemsfrågor - 3. Klubbchef - 4. Restaurang - 5. Banchef

Web: Reklamhuset RINK