Kallelse vårårsmötet 2020

      Ordinarie vårårsmöte 2020 - KALLELSE

Medlemmarna i Köpings Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 31 mars klockan 18.00 i Klubbhuset, Korslöt.
Årsmötesförhandlingar enligt bifogad föredragningslista.
Årsmöteshandlingar finns fr.o.m. den 24 mars 2020 tillgängliga på klubbens hemsida www.kopingsgk.nu, klubbens kansli och kan även hämtas i butiken Hälsokraft, Stora gatan 7, Köping.
Årsmöteshandlingar kommer även att tillhandahållas på årsmötet.
Om du har motion att behandla på årsmötet ska den skickas till styrelsen senast den 17 mars 2020.

Föredragningslista:


1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor
a) Val av valberedning
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.


© 2022 Köpings Golfklubb - Korslöt 1 - 731 94 Köping - E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tel: 0221-810 90 - Tryckval: 1. Reception, bokningar mm - 2. Kansli, ekonomi och medlemsfrågor - 3. Klubbchef - 4. Restaurang - 5. Banchef

Web: Reklamhuset RINK