Kallelse till Årsmöte vårårsmötet 2018

 KALLELSE 

Ordinarie årsmöte 2018
 
Medlemmarna i Köpings Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 27 februari 2018 klockan 18.30 på Forum-teatern, Köping. Årsmötesförhandlingar enligt bifogad föredragningslista.
 
Årsmöteshandlingar i form av Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan för 2018 med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns fr.o.m. den 20 februari 2018 tillgängliga på klubbens hemsida www.kopingsgk.nu, klubbens kansli och kan även hämtas i butiken Hälsokraft, Stora gatan 7, Köping. Årsmöteshandlingar kommer även att tillhandahållas på årsmötet.
 
 
Om du har motion att behandla på årsmötet ska den skickas till styrelsen senast den 12 februari 2018.
 
Föredragningslista: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 6.a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 6.b Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av avgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 11. Val av a/ klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år b/ 3-4 av antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år c/ suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år d/ två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.
e/ två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande. f/ ombud till GDF-möte. g/ två (2) representanter att företräda medlemmarna vi Köpings Golf AB:s årsstämma. 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 13. Övriga frågor.
 
 
 
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmar får fattas endast om ärendet angivits i kallelse till årsmöte.


© 2022 Köpings Golfklubb - Korslöt 1 - 731 94 Köping - E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tel: 0221-810 90 - Tryckval: 1. Reception, bokningar mm - 2. Kansli, ekonomi och medlemsfrågor - 3. Klubbchef - 4. Restaurang - 5. Banchef

Web: Reklamhuset RINK