Kallelse till Årsmöte hösten 2021

Ordinarie årsmöte 2021

Medlemmarna i Köpings Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte måndagen den 22 november klockan 18.30Hotell Scheele, Köping

Årsmöteshandlingar finns senast fr.o.m. den 15 november 2021 tillgängliga på klubbens hemsida https://kopingsgk.nu och klubbens kansli.

Årsmöteshandlingar kommer även att tillhandahållas på årsmötet.

Val av Styrelse

Har du själv önskan att arbeta i styrelsen eller vill du nominera någon annan i klubben som skulle vilja jobba i Köpings Golfklubbs styrelse så är du välkommen att kontakta Valberedningen senast den 8 november 2021.
Anders Öhlander 073-3840290
Markit Stange 070-3725394

OBS! Du kan inte nominera någon som inte är vidtalad och själv vill.

Om du har motion att behandla på årsmötet ska den skickas till kansliet senast den 12 november 2021.

Föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, spelrättsavgift, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Val av
 9. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
 10. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
 11. 2 till 4 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
 12. Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
 13. Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 14. ombud till GDF-möte.
 15. Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Köpings Golfklubb AB:s årsstämma
 16. Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Restaurang Korslöt AB:s årsstämma
 17. Övriga frågor (information och diskussion).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Välkommen!

Ordförande / Stefan Persson


© 2022 Köpings Golfklubb - Korslöt 1 - 731 94 Köping - E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tel: 0221-810 90 - Tryckval: 1. Reception, bokningar mm - 2. Kansli, ekonomi och medlemsfrågor - 3. Klubbchef - 4. Restaurang - 5. Banchef

Web: Reklamhuset RINK