Kallelse Ordinarie vårårsmöte 2019

Medlemmarna i Köpings Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 9 mars 2019 klockan 10.00 på Volvogården, Köping. Årsmötesförhandlingar enligt bifogad föredragningslista.

Årsmöteshandlingar i form av Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan för 2019 med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns fr.o.m. den 2 mars 2019 tillgängliga på klubbens hemsida www.kopingsgk.nu, klubbens kansli och kan även hämtas i butiken Hälsokraft, Stora gatan 7, Köping.
Årsmöteshandlingar kommer även att tillhandahållas på årsmötet.

Om du har motion att behandla på årsmötet ska den skickas till styrelsen senast den 27 februari 2019.

Föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3. Fastställande av föredragningslista.

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 10. Val av

  a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;

  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;

  c. 2 till 4 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

  d. Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;

  e. Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

  f. ombud till GDF-möte.

  g. Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Köpings Golfklubb AB:s årsstämma

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

  a. Förslag att bilda driftbolag för restaurangen

  b. Information om styrelse för restaurangens driftbolag

  c. Förslag till ändring av stadgarna; Tillägg till §21, punkt 8h ”Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Köpings Golfrestaurang AB:s årsstämma”

  d. Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Köpings Golfrestaurang AB:s årsstämma.

 12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

 13. Övriga frågor.

  a. Presentation av ny klubbchef och kökschef

  b. Information från Stefan Jansson, SGF

  c. Övriga frågor

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.


© 2022 Köpings Golfklubb - Korslöt 1 - 731 94 Köping - E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tel: 0221-810 90 - Tryckval: 1. Reception, bokningar mm - 2. Kansli, ekonomi och medlemsfrågor - 3. Klubbchef - 4. Restaurang - 5. Banchef

Web: Reklamhuset RINK