Kallelse höstårsmöte 2019

Ordinarie höstårsmöte 2019 - KALLELSE

Medlemmarna i Köpings Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 16 november 2019 klockan 10.00Volvogården, Köping.
Årsmötesförhandlingar enligt bifogad föredragningslista.

Årsmöteshandlingar med verksamhetsplan för 2020, budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns fr.o.m. den 8 november 2019 tillgängliga på klubbens hemsida www.kopingsgk.nu, klubbens kansli och kan även hämtas i butiken Hälsokraft, Stora gatan 7, Köping.

Årsmöteshandlingar kommer även att tillhandahållas på årsmötet.

Om du har motion att behandla på årsmötet ska den skickas till styrelsen senast den 4 november 2019.

 

Föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, spelrättsavgift, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Val av
  a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
  c. 2 till 4 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
  d. Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
  e. Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  f.  ombud till GDF-möte;
  g. Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Köpings Golfklubb AB:s årsstämma; 
  h. Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Restaurang Korslöt AB:s årsstämma;
 9. Övriga frågor (information och diskussion);

 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 


© 2022 Köpings Golfklubb - Korslöt 1 - 731 94 Köping - E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tel: 0221-810 90 - Tryckval: 1. Reception, bokningar mm - 2. Kansli, ekonomi och medlemsfrågor - 3. Klubbchef - 4. Restaurang - 5. Banchef

Web: Reklamhuset RINK