Kallelse höstårsmöte 2020

Ordinarie årsmöte 2020 - KALLELSE

Medlemmarna i Köpings Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte torsdagen den 26 november klockan 18.30 på Hotell Scheele, Köping

Covid-19: Vi kommer att följa de rekommendationer som föreligger vid tiden för mötet med avseende på antal deltagare etc. Mer information kommer i anslutning till mötet.

Årsmötesförhandlingar enligt bifogad föredragningslista. Vårårsmötet kunde inte hållas som planerat i våras pga pandemin. På detta möte kommer både vårårsmötets och höstårsmötets föredragningslista avhandlas.


Årsmöteshandlingar finns senast fr.o.m. den 19 november 2020 tillgängliga på klubbens hemsida www.kopingsgk.nu, klubbens kansli och kan även hämtas i butiken Hälsokraft, Stora gatan 7, Köping.
Årsmöteshandlingar kommer även att tillhandahållas på årsmötet.

Val av Styrelse
Har du själv önskan att arbeta i styrelsen eller vill du nominera någon annan i klubben som skulle vilja jobba i Köpings Golfklubbs styrelse så är du välkommen att kontakta Valberedningen senast den 29 oktober 2020.

Anders Öhlander 073-3840290
Markit Stange 070-3725394

OBS! Du kan inte nominera någon som inte är vidtalad och själv vill.


Om du har motion att behandla på årsmötet ska den skickas till styrelsen senast den 8 november 2020.

Föredragningslista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 2019
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret 2019.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret 2019.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen 2019.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, spelrättsavgift, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
c. 2 till 4 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
d. Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
e. Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f. ombud till GDF-möte.
g. Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Köpings Golfklubb AB:s årsstämma
h. Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Restaurang Korslöt AB:s årsstämma
11. Övriga frågor


Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Välkomna!

 


© 2022 Köpings Golfklubb - Korslöt 1 - 731 94 Köping - E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tel: 0221-810 90 - Tryckval: 1. Reception, bokningar mm - 2. Kansli, ekonomi och medlemsfrågor - 3. Klubbchef - 4. Restaurang - 5. Banchef

Web: Reklamhuset RINK