Lokala regler

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPING GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf'”, Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policies (se Spel- och tävlingshandboken sid. 22-33) samt följande regler och föreskrifter:

1. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan och vid 1:a tee och på KÖPINGS GOLFKLUBBS hemsida.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

1.1 Out of bounds (Regel 27-l)
Banans gräns är markerad med vita pinnar eller plattor utom
a. på hål 14 och 18 där marken på andra sidan ån är OOB och

1.2 Vattenhinder (Regel 26)
a. Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter ned mot hindret.
b. På hål 17 är ån ett oändligt sidovattenhinder.

1.3 Mark under arbete (MUA) (Regel25-l)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar
c. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för MUA.
d. Skador i en bunker förorsakade av rinnande vatten såsom blottade stenar, gropar eller fåror.
e. Myrstackar.
f. Dräneringar fyllda med sand/grus.

1.4 Pluggad boll (Regel 25-2)
På spelfältet får en boll, som är pluggad, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära punkten som möjligt där den låg, dock inte närmare hålet.
När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.
Anmärkning: En boll är "pluggad" när den ligger i sitt eget nedslagsmärke och en del av bollen är under markytan.
En boll behöver inte nödvändigtvis nudda jorden för att vara pluggad (t.ex. kan gräs, lösa naturföremål och liknande finnas mellan bollen och jorden).

Undantag:
a. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand i ett område som inte är finklippt.
b. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av något annat än den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart omöjligt.

1.5 Hindrande föremål (Regel 24-l och 2)
Flyttbara
a. Stenar i bunkrar.

Oflyttbara
a. Objekt identifierade med orange markering.
b. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
c. Avståndskvastar (röd 100m, gul 150 m, vit 200m) på fairway som markera avstånd till greenens framkant.
d. Om ett ungt träd på spelfältet markerat med orange band, stödpinne eller om dess planteringsgrop påverkar spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving, måste bollen, utan plikt, lyftas och droppas enligt Regel 24-2b.

1.6 Boll träffar ledningstråd
a. Om en boll träffar en ledningstråd på hål 13, 14 eller 15 skall slaget inte råknas och spelaren måste spela en boll, utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades i enlighet med Regel 20-5.

1.7 Boll som oavsiktligt rubbas på green. 
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande:
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.
Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbas av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

1.8 Avståndsmätare tillåten (Regel l4-3 Anmärkning)
För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

2. VILLKOR FÖR TÄVLING

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

2.1 Registrerade ronder i GIT
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap. Undantag görs vid nybörjartävlingar.
För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Exakt Tävlingshandicap
Plikt för deltagande utan EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap:
Diskvalifikation,

2.2 Anmälan till tävling
Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18.00 tre dagar före tävlingen på golfterminalen eller via golf.se. Vid överanmälan till en klass eller en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet.
Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift.
Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken sid 97.

2.3 Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A handicap till och med 11,9
Klass B handicap 12,0 till 19,9
Klass C handicap 20,0 till 36.0
Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

2.4 Tee i klubbtävlingar (Regel 11)
Anges i tävlingsbestämmelserna.

2.5 Särskiljning
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte heller den matematiska metoden särskiljning sker lottning.
I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel på hål 10, 17 och 18. Övriga placeringar utses enligt den matematiska metoden.

2.6 Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.
Överträdelse av ett villkor för en tävling före eller under ronden kan leda till att spelaren diskvalificeras eller utesluts ur tävlingen och rapporteras till hemmaklubben eller golfdistriktsförbundet för eventuell disciplinär påföljd.

3 TÄVLINGSREGLER OCH TILLFÄLLIGA TÄVLINGSREGLER

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på anslagstavlan och vid 1:a tee och på Köpings Golfklubbs hemsida
Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

3.1 Persontransporthjälpmedel (PTH)
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTH, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.
Plikt för brott mot tävlingsregeln:

Matchspel - Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett.
Maximalt avdrag per rond - Två hål.

Slagspel - Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond - Fyra slag
(två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).

Matchspel eller slagspel - Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha
begåtts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.

Bogey- och par tävlingar - se Regel 32-la, Anmärkning 1.

Poängbogeytävlingar - se Regel 32-lb, Anmärkning 1.

Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upp täcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad

3.2 Tävlingsledningen avbryter spelet (Regel 6-8)
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler.
Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.
Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart (Åska) - En lång signal. Ta omedelbart skydd.
Avbryta spelet - Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till klubbhuset.
Återuppta spelet - Två korta signaler, upprepade gånger.
Plikt: Avbryta spelet omedelbart - enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet enligt Regel6-8b.

3.3 Paus Regel (6-8)
Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 8 rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

3.4 Scorekortsinlämning (Regel 6-6)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling skall scorekortet lämnas i tävlingskansliet.
Scorekortet är inlämnat enligt Regel 6-6c, när spelaren har lämnat tävlingskansliet.

PLIKT, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag

4. ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan.
Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:
4. 1 Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.
4. 2 Barn i barnvagn får, på den vuxnes ansvar, medtagas vid sällskapsspel.
4. 3 Kopplad hund får, på hundförarens ansvar, medtagas vid sällskapsspel. Bajspåse måste medföras och användas vid behov.
4. 4 Spelare bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater typ. mobiltelefoner.
4. 5 Spelare är skyldig att följa anvisning från kontrollant. Golf ID eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.
4. 6 Spelare som inte löst gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala avgift på dubbla den gällande greenfeen..
4. 7 Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på hålet.
4. 8 Bagvagnar bör inte dras över tee eller mellan green och greenbunker.
4. 9 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern.
4.10 Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9.
Om efterföljande grupp inte önskar ta paus, har den rätt att gå igenom.

Banpersonal har alltid företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.
Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Hål nr 5: Blint utslag och blint inspel. Markera närvaro och kontrollera att greenen är tom.
Hål nr 6: Ring i klockan om ingen spelare syns på hål 5.
Hål nr 7: Blint utslag kräver minst två minuters väntan före eget utslag.
Hål nr 14: Långt slående spelare bör före utslaget kontrollera, att greenen är tom.
DROPPRUTOR FÖR HÅL 1 och 2 är placerat vid 45 utslaget hål 2.
DROPPRUTA FÖR HÅL 4 är placerat framför vattenhindret på höger sida avser MUA.

KÖPINGS GOLFKLUBB 1 JANUARI 2017